شماره مطلب : 22285
زمان انتشار : 97/5/27 - 11:48 2018/8/18
آوینی فیلم: روز خبرنگار بهانه ای است برای نگاهی عمیق به حوزه ای تاثیرگذار و شغلی مقدس. وقتی کار یک خبرنگار با واژه و قلم همراه می شود و هدفش تابش حقیقت و آشکارسازی روشنایی است، پس می توان از عنوان مبارک خبرنگار یاد کرد. خبرنگاری که اندازه و ارزش حرفه اش را می داند و پای در دشواری هایی می گذارد که انتهایش روشنگری است و چه ارزشی والاتر از نمایش روشنایی برای مردمان یک سرزمین که یک رسانه و خبرنگارانش می تواند بدان توفیق یابد.
به بهانه روز خبرنگار و در اهمیت توجه به فرمایشات رهبری برای خبرنگاران

خبرنگار؛ به دنبال اکسیر حقیقت

آوینی فیلم: روز خبرنگار بهانه ای است برای نگاهی عمیق به حوزه ای تاثیرگذار و شغلی مقدس. وقتی کار یک خبرنگار با واژه و قلم همراه می شود و هدفش تابش حقیقت و آشکارسازی روشنایی است، پس می توان از عنوان مبارک خبرنگار یاد کرد. خبرنگاری که اندازه و ارزش حرفه اش را می داند و پای در دشواری هایی می گذارد که انتهایش روشنگری است و چه ارزشی والاتر از نمایش روشنایی برای مردمان یک سرزمین که یک رسانه و خبرنگارانش می تواند بدان توفیق یابد.

آوینی فیلم: روز خبرنگار بهانه ای است برای نگاهی عمیق به حوزه ای تاثیرگذار و شغلی مقدس. وقتی کار یک خبرنگار با واژه و قلم همراه می شود و هدفش تابش حقیقت و آشکارسازی روشنایی است، پس می توان از عنوان مبارک خبرنگار یاد کرد. خبرنگاری که اندازه و ارزش حرفه اش را می داند و پای در دشواری هایی می گذارد که انتهایش روشنگری است و چه ارزشی والاتر از نمایش روشنایی برای مردمان یک سرزمین که یک رسانه و خبرنگارانش می تواند بدان توفیق یابد.

روز خبرنگار دلیلی است برای توجه به جهانی که می تواند پیرامونمان را رنگ زیبایی ببخشد و از این رو خبرنگاران، سربازان همیشه بیدار یک ملت و حتی جهان هستند. درباره خبرنگار و دردها و مشکلات شان و نیز سوء استفاده برخی از خبرنگارنماها بسیار می توان نوشت اما در این مجال بهتر است سراغی از فرمایشات رهبر معظم و فرزانه انقلابمان داشته باشیم که در یکی از دیدارها توصیه های ارزشمندی خطاب به خبرنگاران فرمودند.

توصیه به تنظیم خبرآسان

نوشتن، یک عمل هنرى است. هرچه می‌توانید، ظرافت‌ها و زیبایی‌هاى ادبى و نگارشى را در نوشته‌ خبر به کار ببرید. یک متن زیبا و درعین‌حال آسان درست کنید. متن معضل و معوج و پیچ‌وخمدار و مخصوص خواص فایده‌اى ندارد.
زیبایى و گستردگى خبر

خبر بایستى در نهایت زیبایى و گستردگى باشد؛ یعنى همه بفهمند. پیرزن بیسوادى هم که در خانه نشسته، وقتى رادیو یا تلویزیون خود را باز کرد، بفهمد شما به او چه می‌گویید؛ این کارِ هنرى است و تمرین لازم دارد. اصلاً عدّه‌ای بنشینند این کار را تمرین کنند. عدّه‌اى باشند که وقتى خبرى تنظیم میشود، آن را ممیّزى کنند. همه‌ی خبرها اینطور نیست که آناً به دستتان برسد. البتّه من بخش سردبیرى خبر را که آقایان دور میز می‌نشینند و خبر را تنظیم میکنند، دیده‌ام. تنظیم خبر نباید با عجله انجام شود؛ باید فرصتى باشد و کسانى بنشینند این را_ بخصوص در تفسیرها_ دقّت کنند.

اهمیت کار خبرنگار

ملّت‌ها کار شما را تعقیب می‌کنند، ملّت‌ها به دنبال خبر اجتماعات شما، خبر نماز جمعهى شما، خبر انتخابات شما و خبر مسائل داخلى شما هستند.

اضافه کردن دیدگاه جدید