• محمدرضا دوست محمدی به عنوان نامزد چهره سال هنر انقلاب گفت:
    آوینی فیلم: محمدرضا دوست محمدی به عنوان نامزد چهره سال هنر انقلاب دیدگاه خود را درباره رسالت هنرمند در جامعه و نسبتش با انقلاب بیان کرد.