• در سالروز شهادت سید شهیدان اهل قلم محمدعلی شعبانی کارگردانی مستندی درباره شهید آوینی گفت:
    آوینی فیلم: محمدعلی شعبانی مستندسازی که پیش از این مستند «انحصار ورثه» را با موضوع شهید آوینی ساخته است، درباره علت ساخت این اثر گفت: تفاوتی که شهید آوینی با دیگر سوژه هایی که کار کردم برایم داشت، این بود که من با این سوژه بزرگ شدم؛ چون دوست و همکار نزدیک پدرم بود.
  • به بهانه سالگرد شهادت سید شهیدان اهل قلم
    «هنرمند، رازدار خزائن غیبه است و زبان او زبان تمثیل و تمتل است؛ پس باید رمز و راز ظهور حقایق متعالی و کیفیت حضور و ظهور امر قدسی را در جهان بشناسد او باید با بصیرت قلبی راز تمثیل حقایق ملکوتی را بیابد و این یافتن به معنی "علم پیدا کردن" نیست.»