• آوینی فیلم» از لزوم توجه به «سبک زندگی اسلامی ایرانی» در آثار تصویری می گوید؛
    آوینی فیلم: برای مقابله با هجوم انواع داده های فکری نامناسب و جریان هایی که از طریقی فریبنده به دنبال شکار نگره اصیل ایرانی هستند باید مجهز به برنامه ها و طرح هایی پیش گیرنده و مقابله گر بود و از طریق حمایت از تولید آثار فرهنگی مناسب برای جامعه ایرانی و راه اندازی برنامه ها و رویدادهایی فرهنگی هنری جهت تسریع فعالیت هنرمندان و ایجاد انگیزه نزد آنان همت گمارد.
  • نقش هنر در انتخاب شیوه زیست
    توجه به سبک مناسب زندگی برای جامعه ایرانی در شکل بخشی به خانواده آرمانی اسلام مبتنی بر تکریم و نیز توجه به رویکردهایی چون ساده زیستی و ترسیم کارکردهای تربیتی و عاطفی و با نگاه به هویت دینی ایرانیان مساله ای مهم است که از دریچه تصویر می تواند شکلی برجسته نزد مخاطبان بیابد.
  • آوینی فیلم - ۳۰۰ قسمت از مجموعه انیمیشن «پندانه» به تهیه کنندگی مهدی صفی یاری و کارگردانی سعید جلالیه تولید شد.
  • تاملی در چرایی و چگونگی سبک زندگی اسلامی ایرانی در سینما به بهانه جشنواره سما:
    سبک زندگی اسلامی ایرانی سال ها است که در نگاه دلسوزان به فرهنگی اصیل مطرح می شود و متاسفانه برخلاف انتظاری که از جایگاه عظیم رسانه و به خصوص گستره تصویر می رود نتوانسته است به میزان توانایی اش ثمربخش باشد.