• محمدرضا دوست محمدی به عنوان نامزد چهره سال هنر انقلاب گفت:
    آوینی فیلم: محمدرضا دوست محمدی به عنوان نامزد چهره سال هنر انقلاب دیدگاه خود را درباره رسالت هنرمند در جامعه و نسبتش با انقلاب بیان کرد.
  • محمد رضا دوست محمدی هنرمند جوان تجسمی در برنامه «چهل چراغ»:
    آوینی فیلم: محمد رضا دوست محمدی؛ مدرس و هنرمند عرصه تجسمی میهمان برنامه یکشنبه شب «چهل چراغ» در شبکه سوم سیما بود.