ثبت نام دوره آموزشی تابستان و پاییز 1394 مرکز آموزش موسسه شهید آوینی (ویژه هنرجویان دوره های شهیدان باقری و جان بزرکی) آغاز شد.