به اطلاع کلیه هنرجویان کلاس «گفتارهایی پیرامون سینمای اسلامی» می رساند با عنایت به نحوه ارزیابی پایان ترم (شامل 14 نمره ارائه مقاله + 6 نمره حضور مستمر در کلاس)، لازم است مقالات خود را به شرح زیر، تدوین و حداکثر تا تاریخ 14/12/93 به صورت فایل Word به همراه نسخه مکتوب به معاونت آموزش و پژوهش مرکز ارائه نمایید.